Archive for the ‘Samochody od A do Z’ Category

Do komory pompowania w cylinderku sekcji tło­czącej olej napędowy napływa przez kanalik pośredni pierścieniowe podtoczenie na zewnętrznej ściance suwaka tłoczącego, a   następnie przez promieniowe kanaliki w su­waku. Zewnętrzne podtoczenie suwaka sterującego nie spełnia zadania elementu sterującego lecz służy tylko jako przestrzeń przepustowa. Wewnątrz poosiowego kanalika w suwaku tłoczącym znaj­duje się iglica sterująca, która opiera się o kulkę spoczywa­jącą w podtoczeniu poziomego wodzika sterującego, osadzo­nego suwliwie w popychaczu. Wodzik sterujący jest stale dociskany przez sprężynę do ścięcia na drążku sterującym. Podczas każdego obrotu wałka kułaczkowego wodzik ste­rujący podnosi się I opada wraz z popychaczem, a ponadto jest przemieszczany w poziomie, wskutek ślizgania się po ścięciu drążka sterującego.

Dzięki poosiowym ruchom wodzika sterującego, kulka w okresie wypychania z jego podtoczenia’podnosi iglicę sterującą, a poprzez nią i tłoczek sterujący w górę — z przezwyciężeniem oporu sprężyny powrotnej. W czasie wykonywania przez suwak tłoczący zwrotu zewnętrznego, pomiędzy suwakiem i tłoczkiem steru­jącym istnieje pewien luz. Tłoczenie oleju napędowego do wtryskiwacza zaczyna się w chwili, w której unoszący się w górę suwak tłoczący zetknie .się z tłoczkiem   sterującym. Wówczas bowiem pewna ilość paliwa ulega odcięciu w komorze pompowania, której po­jemność maleje w miarę dalszego unoszenia się suwaka tło­czącego, co powoduje otwarcie się zaworka odcinającego odpływanie oleju napędowego do przewodu’wysokiego ci­śnienia.

Tłoczenie paliwa kończy się, kiedy tylko przesuwający się poziomo wodzik sterujący za pośrednictwem kulki i iglicy sterującej zmusi tłoczek sterujący do oderwania się od suwaka tłoczącego (unoszącego się nadal w górę). W tej chwili bo­wiem otwiera się połączenie pomiędzy komorą pompowania i   kanalikiem poosiowym w suwaku tłoczącym, dzięki czemu w komorze pompowania zanika nadciśnienie i nadmiar paliwa odpływa poprzez zaworek przelewowy do kanału nadmiarowego w obudowie pompy wtryskowej. Sterowanie dawkowaniem sekcji tłoczących polega na po­osiowym przesuwaniu drążka sterującego, w wyniku czego -wodziki sterujące wcześniej lub później zaczynają przesuwać się w bok, powodując przerywanie doprowadzania paliwa do wtryskiwaczy.

Początek tłoczenia jest stały i nie zależy od ustawienia drążka sterującego, przesuwanego przez regu­lator hydrauliczny.Systemy sterowania dawkowaniem przez zmienianie skoków tłoczków, dość rozpowszechnione w okresie międzywojen­nym, obecnie już prawie zupełnie zarzucono — gdy chodzi o pompy wtryskowe do samochodowych silników wysoko­prężnych. Dokładna regulacja długości skoków tłoczków w pompie wtryskowej pracującej z dużą częstotliwością wtryskiwania nastręcza szczególne trudności, przy czym dodatkowe komplikacje wynikają z konieczności wyposażania sekcji tłoczących w za­worki ssące. W rezultacie pompy wtryskowe z sekcjami tłoczącymi o regulowanych skokach tłoczków, są złożone konstrukcyjnie, a stopień zu­życia części wywiera wysoce niepożą­dany, wpływ na dokładność odmie­rzania dawek paliwa.

System HANOMAG. Spotykane jeszcze w osprzęcie silników samo­chodowych pompy wtryskowe HA­NOMAG mają wbudowane poziomo sekcje tłoczące, wyposażone w zawor­ki ssące i zaworki tłoczące . Sterowanie dawkowaniem sekcji tłoczących polega na poosiowym przesuwaniu wałka kułaczkowego, zaopatrzonego w przestrzenne garby o kształ­cie ostrosłupów. Chwilowa długość skoków tłoczka sekcji tłoczącej zależy od ustawienia przestrzennego garbu względem współpracu­jącej z nim dolnej rolki dźwigienki pośredniej. Skok tłoczka w cylinderku jest proporcjonalny do odległości, na jaką dolna rolka dźwigienki pośredniej jest odpychana od osi obrotu wałka kułaczkowego. Początek tłoczenia jest stały, a koniec tłoczenia zmienia się odpowiednio do chwilowego ustawienia walka kułaczkowego i następuje tym później, im większe są wychylenia dolnej . rolki dźwigienki pośredniej .

Suw napełniania wykonuje tłoczek pod naciskiem rozprę­żającej się sprężyny powrotnej, która jednocześnie nie po­zwala na odrywanie się dolnej rolki dźwigienki pośredniej od bieżni przestrzenne­go garbu wałka kułacz­kowego. Do wyłączania zasilania służy wałek krzywkowy, po którego przekręceniu tłoczki wszystkich.Wtryskiwacz jest to wymienny podzespół rozpylający odmierzone już dawki oleju napędowego w komorze spalania. Obecnie w prawie wszystkich urządzeniach wtryskowych — pomijając układy pompo-wtryskiwaczy — stosuj się samoczynne wtryskiwacze o sterowaniu hydraulicznym.Wtryskiwacz taki pracuje podobnie jak zwykły zawór przelewowy, otwierając się wyłącznie wskutek wzrostu ciśnienia w doprowadzanym paliwie powyżej określonej wysokości i zamykając się tylko wskutek odpowiedniego spadku ciśnienia tłoczenia. W odróżnieniu od benzynowych urządzeń wtryskowych, w urządzeniach wtryskowych silników wysokoprężnych praktycznie nie spotyka się już wtryskiwaczy sterowanych.

Typowy wtryskiwacz samochodowego silnika wysokoprężnego  składa się z elementów, które podzielić można na trzy grupy funkcjonalne:   rozpylacz, czyli wymienny zespół w postaci iglicy i jej gniazda, którego właściwości decydują o przeznaczeniu i zakresie zastosowania wtryskiwacza —  mechanizm powrotny iglicy; do swego gniazda iglica jest dociskana przez sprężynę powrotitą, której napięcie wstępne decyduje o wysokości ciśnienia wtryskiwania, czyli ciśnienia tłoczenia, które powoduje otwarcie się rozpylacza; ciśnienie wtryskiwania ustawia się przez wyregulowanie wstępnego napięcia sprężyny powrotnej, czyli albo przez przekręcanie nakrętki lub wkrętu regulacyjnego, albo przez zmianę grubości wymiennych podkładek regulacyjnych.

 

Obudowa, zwykle w postaci rozbieralnego kilkuczłonowego korpusu z osprzętem pomocniczym; obudowa utrzymuje rozpylacz we właściwym położeniu i osłania mechanizm powrotny iglicy; w członach obudowy wywiercone są kanaliki doprowadzające olej napędowy do rozpylacza oraz kanaliki nadmiarowe; obudowa wtryskiwacza jest zaopatrzona w gwintowane czopy lub gniazda na króćce .do przyłączania przewodu wysokiego ciśnienia i przewodu nadmiarowego. Osprzęt wtryskiwacza. Odpowiednio do rodzaju i przeznaczenia wtryskiwacza często wyposaża się go w dodatkowe elementy spełniające określone zadania, jak:’   filtr sztabkowy (labiryntowy), w postaci specjalnej sztabki umieszczonej wewnątrz króćca łączącego przewód wysokiego ciśnienia z obudową wtryskiwacza .